Tiếp tục thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thực hiện Công văn số 1805/SGDĐT-GDCN ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2016-2017. Căn cứ công văn số 295/PGDĐT của Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, ngày 30 tháng 9 năm 2016 V/v hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2016-2017.
Căn cứ Công văn hướng dẫn số 223/PGDĐT-THCS của Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, ngày 13 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 bậc THCS. - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương năm học 2018 - 2019. Trường THCS Bình Minh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019
- Căn cứ nhiệm vụ công tác công đoàn cấp trên. Công đoàn trường nhà trường đã cụ thể hoá nội dung, chỉ đạo công đoàn các tổ trong nhà trường xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động cho phù hợp với đặc trưng của đơn vị.
- Căn cứ vào điều lệ trường THCS của Bộ GD&ĐT ban hành. - Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Trường THCS Bình Minh. - Căn cứ cuộc họp Ban giám hiệu Trường THCS Bình Minh. - Căn cứ vào trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên. - Căn cứ vào đề nghị của hai Tổ chuyên môn trong nhà trường.
Được sự đồng ý của BGH, Công đoàn nhà trường, Ban nữ công các trường MN, TH, THCS...
Tiếp tục thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thực hiện Công văn số 1805/SGDĐT-GDCN ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2016-2017. Căn cứ công văn số 295/PGDĐT của Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, ngày 30 tháng 9 năm 2016 V/v hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2016-2017.
Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS; Căn cứ vào Công văn số: 259 /PGD&ĐT về việc hướng dẫn công tác SKKN và NCKH năm học 2015-2016 và những năm học tiếp theo. Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Trường THCS Bình Minh. Xét phẩm chất đạo đức và năng lực của Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên.
Back To Top