Tiếp tục thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thực hiện Công văn số 1805/SGDĐT-GDCN ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2016-2017. Căn cứ công văn số 295/PGDĐT của Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, ngày 30 tháng 9 năm 2016 V/v hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2016-2017.
Chủ đề: Kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.
PHẦN I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG. Bình Minh là một xã thuần nông nằm ở trung tâm huyện Tĩnh Gia: Phía bắc giáp xã Hải Hoà; phía nam giáp xã Hải Bình, xã Xuân Lâm; Phía đông giáp xã Hải Thanh và Biển đông; phía tây giáp xã Nguyên Bình và Thị Trấn Tĩnh Gia . Xã có diện tích tự nhiên là 6.5 km2. Toàn xã được chia thành 10 thôn, mỗi thôn có 1 chi bộ đảng lãnh đạo. Đảng bộ xã có 15 chi bộ với 234 Đảng viên, là một Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Xã Bình Minh là một địa phương luôn đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng, nhà nước.
- Căn cứ nhiệm vụ công tác công đoàn cấp trên. Công đoàn trường nhà trường đã cụ thể hoá nội dung, chỉ đạo công đoàn các tổ trong nhà trường xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động cho phù hợp với đặc trưng của đơn vị.
- Căn cứ vào điều lệ trường THCS của Bộ GD&ĐT ban hành. - Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 - 2017của Trường THCS Bình Minh. - Căn cứ cuộc họp Ban giám hiệu Trường THCS Bình Minh. - Căn cứ vào trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên. - Căn cứ vào đề nghị của hai Tổ chuyên môn trong nhà trường. QUYẾT ĐỊNH
Được sự đồng ý của BGH, Công đoàn nhà trường, Ban nữ công các trường MN, TH, THCS...
Tiếp tục thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thực hiện Công văn số 1805/SGDĐT-GDCN ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2016-2017. Căn cứ công văn số 295/PGDĐT của Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia, ngày 30 tháng 9 năm 2016 V/v hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2016-2017.
Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS; Căn cứ vào Công văn số: 259 /PGD&ĐT về việc hướng dẫn công tác SKKN và NCKH năm học 2015-2016 và những năm học tiếp theo. Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Trường THCS Bình Minh. Xét phẩm chất đạo đức và năng lực của Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên.
Back To Top